O firmie

Firma BW Pracownia Drogowa zajmuje się kompleksowo projektowaniem dróg, ulic i skrzyżowań wraz z obiektami inżynierskimi. Opracowujemy projekty na różnym etapie inwestycji poczynając od projektów koncepcyjnych i analiz funkcjonalno – przestrzennych, a kończąc na projektach budowlano – wykonawczych.

Prowadzimy kompleksowo postępowania formalno-prawne wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestorów, następujących decyzji administracyjnych:

 • decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • zgłoszenie budowy lub zamiaru wykonania robót budowlanych
 • pozwolenia wodnoprawne

Projekty drogowe

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie :

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty kompleksowe, (budowy, przebudowy, rozbudowy i remontów dróg, ulic, ciągów pieszych i rowerowych także lotnisk),
 • opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,

Projekty kolejowe i tramwajowe

Świadczymy usługi w zakresie:

 • projektowania ogólnobudowlanego i specjalistycznego kolejowego i tramwajowego,
 • wykonanie okresowych przeglądów stanu torowisk
 • opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,

Obiekty inżynierskie

Oferujemy Państwu obsługę w zakresie:

 • projektowania obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów oporowych,
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,

Projekty branżowe

Wraz z projektami drogowymi powstają projekty związane z przebudową infrastruktury obcej, tj.:

 • wody
 • gazu
 • energetyki
 • teletechniki
 • CO

Oferta obejmuje pełną procedurę administracyjną umożliwiającą realizację prowadzonych projektów.

Organizacja ruchu drogowego

Opracowujemy również związane z drogami projekty organizacji ruchu docelowe i na czas prowadzenia robót budowlanych także projekty sygnalizacji świetlnych, badania i pomiary.

 • projekty organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych klasy S jednojezdniowych i dwujezdniowych oraz autostradach,
 • projekty reklam, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym,
 • kompleksowa obsługa w zakresie niezbędnych uzgodnień i opinii w stosownych instytucjach,

Ochrona środowiska

Prowadzenie działań z zakresu:

 • ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego,
 • niezbędne uzgodnienia i decyzje
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,

Kontakt

mgr inż. Bartosz Wojcieszak
BW Pracownia drogowa
ul. Grabowa 7/12, 85-601 Bydgoszcz, Polska

mob:+48 793 330 668
e-mail:
NIP: 554-262-30-71 REGON: 341073450